ieškoti

Virtuali paroda „Universiteto leistų knygų ir rankraščių rinkinys“

Svarbiausios | 2021-12-03

Kauno technologijos universiteto pirmtakas – 1922 m. vasario 16 d. Kaune įkurtas Lietuvos universitetas. Universiteto pavadinimas keitėsi keletą kartų: 1930 m. pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu, 1940 m. – Kauno universitetu, 1941 m. – Vytauto Didžiojo universitetu, 1944 m. – Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo universitetu. Pavadinimo kaita atsispindi Universiteto leistų knygų ir rankraščių antraštėse.

Bibliotekos Retų spaudinių fonde (1475–1945) saugomi Universiteto išleisti bendrieji leidiniai: Lietuvos universitetas = The University of Lithuania: [statutas, mokslų planai, taisyklės] (1923), Lietuvos universitetas, 1922.II.16–1927.II.16 = The University of Lithuania, Feb. 16, 1922-Feb. 16, 1927: pirmųjų penkerių veikimo metų apyskaita (1927), Vytauto Didžiojo universitetas: antrųjų penkerių veikimo metų (1927.II.16–1932.XI.1) apyskaita (1933) ir kt. Taip pat išlikusios semestrų paskaitų ir mokslo metų apžvalgos: 1924 metų pavasario semestro paskaitų apžvalga (1924), Lietuvos universitetas, 1927–1928 mokslo metais: (1927.IX.15–1928.II.16) (1928) ir kt.

Ypatingą vietą užima unikalūs rankraštiniai Universiteto dokumentai. Tai – Laikinasis Lietuvos Universiteto regulaminas (1925), Senato priimtas Vytauto Didžiojo Universiteto regulamino projektas (prof. Igno Končiaus egzempliorius) (1933), Vytauto Didžiojo universiteto statuto ruošimas, taip pat lektorių paskaitų medžiaga bei studentų baigiamieji darbai.

Remiantis 1922 m. kovo 24 d. Steigiamojo Seimo priimtu Universiteto statutu, kiekvieno fakulteto vidaus tvarką apibrėžė reguliaminas (Pakštas, K. (sud.), 1927, p. 19). Retų spaudinių fonde išsaugoti: L. U. Teol. fil. fak. Filosofijos skyriaus reguliaminas (1926), L. U. Hum. M. Fak. Reguliaminas (1924), Lietuvos Universiteto Teisių Fakulteto reguliaminas ir mokslo planas (1923), Lietuvos Universiteto Medicinos Fakulteto reguliaminas (VIII–IX skyriai) (1925) ir kt.

Išsaugota publikuota Universiteto lektorių paskaitų medžiaga: Teologijos-filosofijos fakultetas  išleido Fundamentalinės teologijos katedros lektoriaus doc. Prano Venckaus Fundamentalinės teologijos paskaitos, 2 dalys (1931, 1933); Teisių fakultetas – Teisės enciklopedijos ir teisės filosofijos istorijos katedros lektoriaus prof. Petro Leono Teisės enciklopedijos paskaitos (1924), Civilinio proceso katedros lektoriaus prof. Vlado Mačio Civilinio proceso paskaitos (1924); Technikos fakultetas – Elektrotechnikos katedros lektorius prof. Jeronimo Šliogerio Elektrotechnikos paskaitos, D. 1 (1925), Matematikos ir geometrijos katedros lektoriaus doc. Antano Gravrogko Medžio technologijos kursas, 2 dalys (1926–1927) ir kt.

Fakultetai leido lektorių parengtus vadovėlius, mokomąsias priemones, mokslo monografijas: Technikos fakultetas išleido Tiltų katedros lektoriaus doc. Silvestro Grinkevičiaus Geležinės konstrukcijos (1933), Statybos ir statybos medžiagų technologijos katedros lektoriaus prof. Prano Jodelės Statybos medžiagų technologija (1923); Matematikos-gamtos fakultetas – Neorganinės ir analizinės chemijos lektorius prof. Filypo Butkevičiaus Elementarinis kokybinis analizis: tekste 21 fig. (1929); Humanitarinių mokslų fakultetas – Slavų kalbos mokslo ir literatūros katedros lektoriaus doc. Balio Sruogos Dainų poetikos etiudai (1927), Filosofijos katedros lektoriaus doc. Jono Vabalo-Gudaičio Patobulintas psichinių reakcijų metodas žmogaus darbingumui tirti (1927) ir kt.

Naudota literatūra:
Pakštas, K. (sud.). (1927). Lietuvos universitetas, 1922.II.16-1927.II.16 = The University of Lithuania, Feb. 16, 1922-Feb. 16, 1927: pirmųjų penkerių veikimo metų apyskaita. Kaunas: [leidėjas nenustatytas].